اس ام اس،عكس،خبر،دانلود و ... برای تبادل لینك ابتدا مارو با نام " كـیلـیك نــكــنــیـا 18+ ! " لینك كنید بعد خبر بدین تا ما شمارو لینك كنیم بــرای بـه روز رســانـــی وب ســایــت از كــلید F5 اســتــفاده كــنـیـد http://tryagain.mihanblog.com 2018-06-20T22:46:12+01:00 text/html 2015-01-23T08:15:31+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اس ام اس عاشقانه http://tryagain.mihanblog.com/post/693 <div style="text-align: center;"><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7923514408/TryAgain.png" alt="" style="border: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">بعضی چیزا گفتن نداره</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">اما …</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">فهمیدن که داره</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">بعضی چیزها را نگفته بفهم !</span></font></div><hr><div style="text-align: center;"><font color="#339999"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">گوشهایم را می گیرم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">چشم هایم را می بندم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">زبانم را گاز می گیرم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">ولی حریف افکارم نمی شوم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">دلتنگم !</span></font></div><hr><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: right;">باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد !</span></font></div><hr><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ادامه مطلب . . .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-09-15T17:28:59+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اس ام اس عاشقانه،تنهایی،غمگین http://tryagain.mihanblog.com/post/692 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7923514408/TryAgain.png" alt="" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">آنقدر نفـــس می کشم..</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">تـــــــــا..</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">تمــام شود</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">همه ی آن هوایـــــی که ..</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">سراغ تو را می گیرد</font></div><hr><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b>پیامک عاشقانه</b></span></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><hr></div></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#00CCCC">... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ...</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#00CCCC">&nbsp;</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#00CCCC">... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ...</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#00CCCC">&nbsp;</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#00CCCC">... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ...</font></div><hr><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><br></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">زیر گنبد کبود ، دوتا عاشق بودن و کلی حسود ...</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">تقصیر همون حسودا بود ،</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">که حالا شده یکی بود ، یکی نبود</font></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><hr></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><a href="http://tryagain.mihanblog.com/post/692" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></b></span></div><div style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; line-height: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><br></div></span></div> text/html 2014-02-06T08:31:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . این ماهی زیبا را در هیچ جا نمی توان دید (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/671 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">محققان انگلیسی موفق به باروری یکی از نادرترین و ریزترین ماهی‌های جهان به طول 10 میلیمتر شدند او خیلی خیلی کوچک است&nbsp;اما خیلی زیبا و بی نظیر است و همگان اورا دوست دارند.تخم‌های ریز ماهی Danionella translucida به قطر 0.5 میلیمتر در آب های گل آلود و کم عمق جنوب میانمار کشف شد.</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img alt="این ماهی زیبا را در هیچ جا نمی توان دید (عکس)" src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/1/These-beautiful-fish-can-not-see-in-the-nowhere-photos.jpg" title="این ماهی زیبا را در هیچ جا نمی توان دید (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " border="0"></a></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; "><br>ادامه مطلب . . .</span></div></span> text/html 2013-10-29T14:08:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . 9 ماه تجاوز اجباری به دختر 14 ساله (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/686 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">این دختر نوجوان توسط "برایان دیویو میچل" و همسرش "واندالین بارز" به مدت 9 ماه پس از ربوده شدن در یک کلبه چوبی در جنگل در حالی که به یکی از ستون‌ های چوبی بسته شده بود توسط جنگلبانان پیدا شد.اسمارت که در حال حاضر 25 سال سن دارد از نوشتن سرگذشت ربوده شدن 9 ماهه خود را که از آن به عنوان سیاه‌ ترین روزهای زندگی نام برد خبر داد:</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img border="0" alt="9 ماه تجاوز اجباری به دختر 14 ساله (عکس)" src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/3/Forcible-rape-girl-9-months-to-14-years-photos.jpg" title="9 ماه تجاوز اجباری به دختر 14 ساله (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">ادامه مطلب . . .&nbsp;</span></div></span> text/html 2013-10-23T13:30:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اس ام اس های خنده دار http://tryagain.mihanblog.com/post/691 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7923514408/TryAgain.png" alt="" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">میگن محرم دخترا با کیلیپساشون به علامتا سلام میدن …<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">همیشه آرزوم این بود مخاطب خاصم بهم خیانت کنه و عکساشو بندازم تو شومینه بسوزه ولی خوب اولا که عکساشو ندارم ، دوما من اصلا مخاطب خاص ندارم و سوما هم بین خودمون بمونه ، شومینه هم نداریم !<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">بار الها ما را از هجوم لاشخورها در هنگام باز کردن آدامس رهایی بخش !<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">اول مرغ بود یا تخم مرغ رو ول کنید …<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">اولِ اولِ اول کلیپس بود بعد دختر یا دختر بود بعد کلیپس ؟؟؟<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">ادامه مطلب&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-10-23T08:57:32+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اس ام اس غمگین آبان http://tryagain.mihanblog.com/post/689 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7923514408/TryAgain.png" alt="" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">سخت است بغض داشته باشی و بغضت را&nbsp; هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">قلبم این روزها سخت درد میکند !<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست ؟<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">تو با من تموم کردی ، من هم بی تو …<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">کلافه ام شبیه کرمی که نمیداند ماهی را از زندگی رها کند یا گنجشک را از مرگ !<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">هنوز مثل سابق “مهربانم” اما دیگر کسی صدایم نمی کند “مهربانم” …</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">ادامه مطلب&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">.</span></div> text/html 2013-10-23T08:06:20+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !!! http://tryagain.mihanblog.com/post/675 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">این اسکلت‌ها که غالبا از کشته‌گان راه مسیح (ع) هستند، در نزد کاتولیک‌ها دارای ارزش زیادی بوده و به همین دلیل با انواع جواهرات تزئین شده‌اند.</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img border="0" src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/1/Skeletons-bathed-in-gold-in-the-times-of-Jesus-4.jpg" alt="اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح (ع) !!!" title="اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح (ع) !!!" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></div><div style="text-align: right;direction: rtl; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" color="#339999">ادامه مطلب . . .</font></div></span> text/html 2013-10-13T12:32:32+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . پیوندزدن بسیار عجیب دست یك دختر به پایش +عکس http://tryagain.mihanblog.com/post/685 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.irannaz.com/user_files/L132551989035.jpg" title="پیوند زن بسیار عجیب پای یک دختر به دستش +عکس" alt="پیوند زن بسیار عجیب پای یک دختر به دستش +عکس" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">پزشکان چینی برای کمک به یک دختر 9‌ساله دست او را به‌طور موقت به‌‌پایش پیوند زدند!!</div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br>به گزارش ایران ناز قضیه از این قرار است که دست این دختر به نام مینگ‌لی 3‌ماه پیش در تصادف با یک تراکتور قطع شد اما پزشکان پس از انتقال او به بیمارستان متوجه شدند دست او به‌قدری آسیب‌دیده که در همان زمان امکان پیوند آن وجود ندارد. جراحان به‌همین خاطر برای کمک به این دختر دست او را به‌مدت 3‌ماه به‌ساق پایش پیوند زدند...</div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">ادامه مطلب . . .</div></span></font></div> text/html 2013-10-13T02:30:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . زیباترین و کمیاب ترین الماس صورتی در دنیا (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/650 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><a href="http://Tryagain.mihanblog.com" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/09/4/If-most-beautiful-and-rarest-diamonds-in-the-world-photo.jpg" title="زیباترین و کمیاب ترین الماس صورتی در دنیا (عکس)" alt="زیباترین و کمیاب ترین الماس صورتی در دنیا (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></a></span></font></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ادامه مطلب . . .</span></div><hr style="text-align: center;"> text/html 2013-10-12T13:05:07+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . شوخی این مرد با خانم ها در کوچه خلوت http://tryagain.mihanblog.com/post/683 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 16px;"><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img title="شوخی بسیار جالب این مرد با خانم ها در کوچه خلوت" alt="شوخی بسیار جالب این مرد با خانم ها در کوچه خلوت" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image54/0.433200001352306174_irannaz_com.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="3">ادامه مطلب . . .&nbsp;</font></div> text/html 2013-10-12T02:30:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . ممنوع الکار شدن سحر قریشی سوژه شد (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/648 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/09/4/Sahar-Qureshi-was-subject-to-Alkar-banned-media-photos.jpg" title="ممنوع الکار شدن سحر قریشی سوژه شد (عکس)" alt="ممنوع الکار شدن سحر قریشی سوژه شد (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 18px; "><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">ادامه مطلب . . .</span></div><hr style="text-align: center;"></span> text/html 2013-10-11T13:32:24+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . این موجود عجیب را از نزدیک دیده اید؟ (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/682 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">&nbsp;محققان دانشگاه بریستول و لینکولن اخیرا توانسته‌اند یک اندام شنوایی را در گوش جیرجیرکها شناسایی کنند که می‌تواند الهام‌بخش تولید فناوری‌های جدید در پژوهش‌های حسگرهای صوتی مانند تصویربرداری پزشکی و سمعک باشد و به نکته های بسیار زیبایی اشاره کرده اند.</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img border="0" alt="این موجود عجیب را از نزدیک دیده اید؟ (عکس)" src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/2/The-sphinx-ve-seen-it-up-close-Photo.jpg" title="این موجود عجیب را از نزدیک دیده اید؟ (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><hr><font class="Apple-style-span" color="#FF6600">ادامه مطلب . . .</font></div></span> text/html 2013-10-11T12:31:51+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . حمله با آتش و سنگ به مانکن و خواننده معروف http://tryagain.mihanblog.com/post/684 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.irannaz.com/user_files/L129069107557.jpg" title="حمله با آتش و سنگ به مانکن و خواننده معروف" alt="حمله با آتش و سنگ به مانکن و خواننده معروف" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3">ادامه مطلب . . .</font></div> text/html 2013-10-11T02:30:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . کشف جالب ماهی بند انگشتی هنرمند (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/649 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/09/4/Thumbnail-fish-found-interesting-artist-photo.jpg" title="کشف جالب ماهی بند انگشتی هنرمند (عکس)" alt="کشف جالب ماهی بند انگشتی هنرمند (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></span></div><hr style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ادامه مطلب . . .</span></div><hr style="text-align: center;"> text/html 2013-10-10T08:17:46+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . اس ام اس خنده دار http://tryagain.mihanblog.com/post/681 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; font-size: small; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-decoration: none; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7923514408/TryAgain.png" alt="" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; border-width: initial; border-color: initial; "></a></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; ">یعنی اگر اون خواننده ی گرامی توی اون آهنگ معروف “هر چی دلت میخواد ببر … گیتار با خودت نبر” به جای گیتار از کلمه‌ی مودم استفاده میکرد الان به جای اینکه مسخره ش کنیم با آهنگش گریه هم میکردیم !</span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(67, 67, 67); line-height: 22px; "><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت ادب را از کسی آموختم که قطعا ادب داشته ؛ بعدا فهمیدن خط رو خط شده بود جواد خیابانی جواب داده !</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">زنه از کوبا تا فلوریدا صد مایل شنا کرده که پیام صلح و دوستى رو به جهانیان برسونه بعد من چون کنترل دور بود ازم دیشب با تلوزیون روشن خوابیدم !</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">یه دوستی دارم خیلی آدم کثیف و غیربهداشتیه ، الان داره با سوییچ ماشینم سنگای ته کفششو درمیاره و انگار نه انگار که من با این سوییچ گوشامو تمیز میکنم !</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">کودک درونم راه افتاده دنبال پدر و مادر واقعیش میگرده ، فکر کنم بچه طلاق باشه لامصب !!!</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div></span> text/html 2013-10-10T08:04:57+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . زنی که با رقصیدن رئیسش را شوکه کرد (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/674 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">یک زن تدوینگر امریکایی وقتی تصمیم گرفت برای همیشه کارش را رها کند در اتاق رئیسش شروع به رقاصی کرده و از خود فیلمی تهیه کرد که در دنیای اینترنت پخش شد که کار این زن به نظر شما دلیل خاصی دارد؟ دیوانه است؟ ولی طور کلی فیلمش بسیار طرفدار پیدا کرد.</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_18.html" style="color: black; text-decoration: none; "><img border="0" alt="زنی که با رقصیدن رئیسش را شوکه کرد (عکس)" src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/1/A-woman-who-shocked-the-dance-captain-photos.jpg" title="زنی که با رقصیدن رئیسش را شوکه کرد (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><br></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#CC33CC">ادامه مطلب . . .</font></span></div></span> text/html 2013-10-10T02:31:01+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . عکس هایی ناب از ازدواج زوج 14 ساله فلسطینی http://tryagain.mihanblog.com/post/647 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><a href="http://Tryagain.mihanblog.com" target="_blank" title=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/09/4/14-year-old-Palestinian-married-couple-shots-of-pure.jpg" title="عکس هایی ناب از ازدواج زوج 14 ساله فلسطینی" alt="عکس هایی ناب از ازدواج زوج 14 ساله فلسطینی" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></a></span></font></div><hr style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><div style="text-align: center;">ادامه مطلب . . .&nbsp;</div></span><hr style="text-align: center;"> text/html 2013-10-09T12:45:14+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . شهرک جدید فیسبوک +عکس http://tryagain.mihanblog.com/post/673 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 22px;"><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.irangrand.ir/uploads/admin/1392/07/14/6/e94764bfa0.jpg" title="شهرک جدید فیسبوک +عکس" alt="شهرک جدید فیسبوک +عکس" border="0" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; max-width: 590px; "></a></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3">ادامه مطلب . . .</font></div> text/html 2013-10-09T02:30:00+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . پسر 2 ساله ای که تبدیل به مادر شد (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/646 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#373737" face="Tahoma" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://Tryagain.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/09/4/2-year-old-boy-who-suddenly-becomes-a-mother-photos.jpg" title="پسر 2 ساله ای که تبدیل به مادر شد (عکس)" alt="پسر 2 ساله ای که تبدیل به مادر شد (عکس)" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></span></font></div><hr><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">ادامه مطلب . . .</span></div><hr style="text-align: center;"> text/html 2013-10-08T15:31:02+01:00 tryagain.mihanblog.com Mr . آموزش ازدواج در کتاب دبستانی ها (عکس) http://tryagain.mihanblog.com/post/679 <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, sans-serif; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 16px; "><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; ">در کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی‌ها که امسال جدیدالتألیف است، درسی به نام «من بزرگتر شده‌ام» وجود دارد.در این درس روند رشد افراد نشان داده شده و سن 24 سالگی نیز برای ازدواج در نظر گرفته شده است این کتاب مشخص است کاملا عوض شده است زیرا مباحث آن کاملاعوض شده است.</span></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; ">&nbsp;</div><div style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><a href="http://tryagain.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img border="0" alt="آموزش ازدواج در کتاب دبستانی ها (عکس) " src="http://www.irannaz.com/images/2013/10/1/Marriage-education-in-the-school-book-Photo.jpg" title="آموزش ازدواج در کتاب دبستانی ها (عکس) " style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></a></div><div style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small; "><br><br></span></div></span>